Robot do zbioru truskawki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój

  • Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

  • Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

  • Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

  • Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  • Konkurs: Szybka ścieżka

Tytuł projektu: Zespół autonomicznych robotów antycypacyjnych do zbioru truskawki

Cel projektu:
Projekt ma na celu zaprojektowanie i skonstruowanie zespołu autonomicznych robotów mobilnych zdolnych do wydajnego zbioru truskawek w uprawach rynnowych. W ramach projektu wdrożonych zostanie kilka wysoce innowacyjnych rozwiązań, które wykraczają daleko poza istniejące obecnie systemy robotów do zbioru owoców.

Wartość
projektu:

10 728 985,75 PLN

Wkład Funduszy
Europejskich:

7 117 421,65 PLN

Okres realizacji
projektu:

01.01.2022 - 31.12.2023

Planowane efekty


Podstawowym rezultatem projektu jest zespół 4 robotów do zbioru truskawek. Jego zastosowanie w procesie uprawy truskawek poprawi efektywność zbioru i wykorzystania owoców, przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej.

Uzyskany w ramach projektu wskaźnik „efektywność zbioru truskawek” obrazował będzie wyższą wydajność upraw truskawek poprzez wzrost ilości zebranych owoców w tym samym czasie.

Roboty będą prowadziły zbiór owoców truskawki nie powodując jej uszkodzeń co przekłada się na obniżenie ilości wytwarzanych odpadów podczas procesu zbioru.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka 1_2021