Polityka Prywatności dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu amplusfoods.com  

 

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, AMPLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegardowie, 32-104 Koniusza, Niegardów 26,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000626604, posiadająca NIP: 6820002923, REGON: 350566006, BDO: 000066802  (dalej również jako „Spółka”) jako właściciel i administrator serwisu znajdującego się pod domeną: amplusfoods.com oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Serwisu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AMPLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegardowie, 32-104 Koniusza, Niegardów 26, KRS: 0000626604, posiadająca NIP: 6820002923, REGON: 350566006, BDO: 000066802. 

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: abi@amplusfoods.com lub w sposób tradycyjny: Prandocin Iły 62a, 32-090 Słomniki.

Jakie Twoje dane gromadzimy i w jakim celu?

Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Dane gromadzone za pomocą ww. formularza to: imię oraz adres e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu udzielenia informacji na pytanie złożone w formularzu kontaktowym.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie.

Dane osobowe pozyskujemy również w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych, jednak szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie uregulowane są po przejściu na odpowiednią stronę dotyczącą rekrutacji w systemie eRecruiter.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak w szczególności Facebook, Twitter, Linkedln na swoim profilu w tych mediach celem promowania marki Administratora i jego działalności biznesowej oraz społecznej. W zakresie w jakim mamy wpływ na przetwarzanie danych w mediach społecznościowych, przysługują Ci jako korzystającemu z naszego profilu, prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje mogą obejmować dane dotyczące dostępu do strony internetowej, objętości przesłanych danych, stosowanej przez Ciebie przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, adresu IP, dostawcy usług internetowych. Administrator przetwarza te dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowejw celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?

W przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na   udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji związanych z działalnością Spółki oraz Serwisu i zapewnieniu im pozytywnych doświadczeń z naszym Serwisem.

Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń związanych z obsługą odpowiedzi poprzez formularz kontaktowy lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

•    prawo dostępu do danych;

•    prawo sprostowania danych;

•    prawo usunięcia danych;

•    prawo ograniczenia przetwarzania danych;

•    prawo przenoszenia danych;

•    prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

•    prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

•  prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

•  prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;

•  możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

•  w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Ci nadto prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz prawnym.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

W przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając z Serwisu po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.  

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. "Ciasteczka" lub „Cookies”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, a także administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies jest operator Serwisu - AMPLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niegardowie, 32-104 Koniusza, Niegardów 26,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000626604, posiadająca NIP: 6820002923, REGON: 350566006, BDO: 000066802  .  

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1.     świadczenia usług drogą elektroniczną – bezpłatny dostęp do treści wyświetlanych w Serwisie;

2.     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1.     sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2.     stałe - są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy wyłącznie tzw. niezbędne pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana.

Jak zbierane są dane osobowe w sposób automatyczny?

Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.

Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas określonego rodzaju Ciasteczek, jeżeli stosujemy inne Ciasteczka niż wymagane. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie Ciasteczek nie wymagają pliki cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.

Postanowienia końcowe

Operator strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Właściciel Serwisu amplusfoods.com zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności lub polityki cookies w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na stronę internetową.